Wemeldinge  0113 40 80 10

Privacy Beleid

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met qputer.

qputer verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens qputer wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Algemeen

qputer gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). qputer stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

qputer verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice. Als je gebruik maakt van onze contactmogelijkheden kan qputer de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan qputer, kan qputer aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en websites.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt.

Web bezoek

Wanneer u de qputer websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles op de servers van qputer bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. qputer gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. Tevens kan een minderjarige geen services en/of diensten van qputer ontvangen.

Links naar andere websites

Enkele internetpagina’s van qputer bevatten links naar andere websites. qputer is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van qputer vallen.

Zoekopdrachten

Wanneer u de qputer website de zoekfunctie gebruiker dan worden de technische kenmerken van uw zoekopdracht in zogenaamde logfiles op de servers van qputer bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. qputer gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Analytics

qputer kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om qputer te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van de qputer e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende uw abonnementsperiode bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zal qputer u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op de website van qputer invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u qputer toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in het e-mailarchief van qputer, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Interviews en citaten

Wanneer u voor een dienst en of onderdeel van de website qputer bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan is qputer in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

Uitzonderingen: misbruik / verplichtingen

Wanneer er naar qputer oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kan qputer bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan qputer de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan qputer pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. qputer stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

qputer verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam. Ook heeft qputer gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast kan qputer je IP-adres bewaren uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd.

qputer maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren.

Derde ontvangers

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.

qputer kan gebruik maken van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult qputer een rol als tussenpersoon (registrar). Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal qputer je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven. qputer verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan qputer het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt qputer onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat qputer gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt qputer vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kun je contact met qputer opnemen bij voorkeur per e-mail op info@qputer.nl om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat qputer niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Indien je dit niet hebt, of deze gegevens niet meer weet; kan je ook contact opnemen met qputer via de volgende gegevens:

Telefonisch 0113 – 40 80 10

E-mail info@qputer.nl (of via het contactformulier)

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze services/diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij qputer achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. qputer verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Functie
 • Gebruikersnaam
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • Inloggegevens
 • NAW-gegevens
 • gegevens over je de gebruikte services/diensten van qputer
 • Profielnaam
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om de door jouw afgenomen dienst/service te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.
 • om jouw facturen te kunnen sturen.

Beveiliging en bewaren

qputer heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. qputer schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten bij voorkeur per e-mail op info@qputer.nl

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 Mei 2018.

Wijziging van Privacy Statement

qputer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Mei 2018

Dit is het Privacy Statement van qputer gevestigd te Wemeldinge.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 63371359.